PROJECTE ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU DE CASTELLÓ (AHG)

 ASSOCIACIÓ CULTURAL LA BARRACA

 

1.- INTRODUCCIÓ

2.-OBJECTIU                                                                        

3.-PROMOTORS

4.- OBJECTIUS ESPECIFICS

5.- DENOMINACIÓ

6.- ESTRUCTURACIÓ DE L’ARXIU

7.- PRÉSTECS, DONACIONS I COMPRES

8.- ARXIU BIBLIOGRÀFIC

9.- ARXIU FOTOGRÀFIC

10.- ARXIU AUDIOVISUAL

11.- ARXIU DOCUMENTAL

12.- PUBLICACIÓ DELS FONS DE L’ARXIU

13.- FINANCIACIÓ

14.- ALTA DE DOCUMENTACIÓ A L’ARXIU

15.- IMATGE

_____________________________________________________________________________

1.- INTRODUCCIÓ

Redactem el present projecte d’acord amb l’article 4t dels Estatuts de l’Associació Cultural La Barraca del Grau de Castelló on figura que una de les finalitats del col·lectiu és “la realització d’una recerca i estudi del passat històric del Grau i posterior difusió amb l’elaboració d’un arxiu documental i fotogràfic”. Aquerst projecte suposa, per tant, l’ampliació de l’article amb la posada en marxa de l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU (AHG)

2.-OBJECTIU:

La creació, organització i manteniment  d’un arxiu format per tots aquells elements materials que puguen servir per crear una memòria de la vida i costums del passat del Grau.

3.-PROMOTORS:

L’Associació Cultural La Barraca del Grau de Castelló, amb CIF: G-12352043.

4.-OBJECTIUS ESPECÍFICS:

1.- Iniciar la recerca de tots aquells materials, documents, fotografies, etc que formen part del passat del Grau.

2.- Copiar, arxivar i guardar tota la documentació obtinguda amb la creació de l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU.

3.- Realitzar un arxiu digital de tota la documentació que puga garantir la seua conservació al llarg del temps com a herència per a les generacions futures.

4.- Donar a conèixer la documentació obtinguda mitjançant treballs, llibres, revistes i demés publicacions, promogudes per l’Associació Cultural La Barraca.

5.- Posar a disposició de tots aquells investigadors que ho sol·liciten, tota la documentació arxivada, evitant pèrdues o deterioraments.

5.- DENOMINACIÓ:

Aquest arxiu rebrà el nom de ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU (AHG).

6.- ESTRUCTURACIÓ DE L’ARXIU

L’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU realitzarà una recerca documental del passat del Grau que dividirà en quatre grans seccions:

a)      ARXIU BIBLIOGRÀFIC: Farà un recull de tot tipus de publicacions que tinguen com a principal referent al Grau de Castelló.

b)      ARXIU FOTOGRÀFIC: Farà un recull de fotografies que retraten al Grau, la seua gent, les seues festes, etc.

c)       ARXIU AUDIOVISUAL: Pel·lícules de cine, vídeos, cintes magnetofòniques, etc

d)      ARXIU DOCUMENTAL: Format per documents significatius pel al Grau, retalls de premsa, etc.

7.- PRÉSTECS, DONACIONS I COMPRES

L’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU es nodrirà de les aportacions desinteressades dels grauers i les graueres. Aquestes aportacions podran ser de dos tipus:

a)      PRÉSTECS: Un document, fotografia, revista, llibre, etc es prestat a l’AHG  per a ser copiat, escanejat i introduït a l’arxiu digital. L’AHG es farà responsable de la cura del material prestat, sent tornat al seu propietari al menor temps possible. El propietari i/o autor de la foto cedeix els drets de divulgació del material a l’AHG, així com als futurs investigadors que puguen accedir a ella, sempre sense cap ànim de guany. A l’Arxiu figurarà sempre el nom del propietari, però en les divulgacions d’aquesta qui apareixerà serà l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU.

b)      DONACIONS: Qualsevol document, fotografia, revista, llibre, etc podrà ser donat a l’AHG. Per a fer-ho tan sols hi haurà que omplir una fitxa i fer efectiva la donació. L’AHG es compromet a tindre cura del material donat, preocupar-se de la seua conservació i fer un ús públic del mateix. A l’Arxiu figurarà sempre el nom del donant, però en les divulgacions d’aquesta qui apareixerà serà l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU.

c)       COMPRES: Encara que no siga l’objectiu fonamental de l’AHG, es contempla la possibilitat de poder adquirir mitjançant compra alguna documentació que, per les seues característiques, es considere interessant per a l’Arxiu.

8.- L’ARXIU BIBLIOGRÀFIC

L’ARXIU BIBLIOGRÀFIC estarà format pels següents elements:

a)      LLIBRES: Tots aquells llibres publicats que tracten en part o totalment del Grau o de la seua gent.

b)      REVISTES: Publicacions periòdiques que tracten del Grau en part o en la seua totalitat.

c)       LLIBRETS DE FESTES: Llibrets de festes de Sant Pere o de qualsevol altra festa publicats al Grau o que tracten en part o totalment d’aquest.

L’arxiu d’aquestes publicacions es realitzarà assignant un numero d’entrada o de registre de cadascuna d’elles. Seguidament s’omplirà una fitxa amb les dades de cada publicació que serà introduïda a l’ordinador utilitzant un programa catalogador adient. Finalment es procedirà a l’escaneig de la publicació en un format standart. Les publicacions en paper que hagen estat donades a l’AHG, seran perfectament arxivades, ordenades i conservades.

9.- ARXIU FOTOGRÀFIC

Entraran en aquesta categoria totes aquelles fotografies que retraten al Grau o a la seua gent. Aquest arxiu s’organitzarà de la següent manera:

a)      FOTOGRAFIES EN PAPER: Tant si son antigues com reproduccions, seran arxivades en àlbums fotogràfics adeqüats. Tanmateix seran escanejades guardant-se còpia a l’arxiu digital.

b)      ARXIU DIGITAL: Totes les fotografies seran escanejades i guardades a l’arxiu digital, com la manera més fiable que perduren en el temps.  

   L’arxiu d’aquestes fotografies es realitzarà assignant un numero d’entrada o de registre de cadascuna d’elles. Seguidament s’omplirà una fitxa amb les dades de cada fotografia que serà introduïda a l’ordinador utilitzant un programa catalogador adient. Finalment es procedirà a l’escaneig de la fotografia en un format .JPG i a una resolució mínima de 300 pp. Les fotografies en paper que hagen estat donades a l’AHG, seran perfectament arxivades, ordenades i conservades.

10.- ARXIU AUDIOVISUAL

Respecte a l’ARXIU AUDIOVISUAL, dividirem aquest en tres categories:

a)      DOCUMENTS D’ÀUDIO: Formats per gravacions en formats diversos (principalment en cinta magnetofònica o cassette) que recullen opinions, entrevistes, programes de radio, música, etc que tinguen en tot o en part vinculació amb el Grau.

b)      DOCUMENTS DE VÍDEO: Seran tots aquells provinents de formats VHS, SVHS, BETACAM, DIGITAL o similars que tinguen en tot o en part vinculació amb el Grau.

c)       DOCUMENTS EN CINE: Seran aquelles pel·lícules rodades en cinema SUPER 8, 16 o 35 MM i que tinguen en tot o en part vinculació amb el Grau.

L’arxiu d’aquestos documents audiovisuals es realitzarà assignant un numero d’entrada o de registre de cadascun d’ells. Seguidament s’omplirà una fitxa amb les dades de cada document que serà introduït a l’ordinador utilitzant un programa catalogador adient. Finalment es procedirà a realitzar una còpia digital de cada audio o pel·licula. Els audios es guardaran en format WAV o MP3. Els vídeos seran arxivats com AVI o MPEG4.  Les cintes o pel·lícules originals que hagen estat donades a l’AHG, seran perfectament arxivades, ordenades i conservades.

11.- ARXIU DOCUMENTAL

Aquest arxiu estarà compost per:

a)      DOCUMENTS VARIATS: Tota aquella documentació relacionada amb el Grau: actes, guions, cartells, programes de ma, etc.

b)      HEMEROTECA: Retalls de premsa relacionats amb el Grau i la seua gent.

L’arxiu d’aquesta documentació es realitzarà assignant un numero d’entrada o de registre de cadascun d’ells. Seguidament s’omplirà una fitxa amb les dades de cada document que serà introduït a l’ordinador utilitzant un programa catalogador adient. Finalment es procedirà a l’escaneig del document en un format standart. Els originals que hagen estat donats a l’AHG, seran perfectament arxivats, ordenats i conservats.

12.- PUBLICACIÓ DELS FONS DE L’ARXIU

A banda de la conservació del nostre patrimoni documental, l’AHG pretén posar a l’abast del  públic totes les troballes que van formant part de l’Arxiu. Això es realitzarà de dos formes diferents:

a)      INICIATIVES CULTURALS: Edició de llibres, publicació de treballs al voltant del passat del Grau, exposicions, conferencies, etc.

b)      CONSULTA DE L’ARXIU: Qualsevol investigador podrà consultar l’arxiu públic digital seguint el següent procés:

-En primer lloc deurà sol·licitar per escrit el consultar l’AHG, indicant quin arxiu i l’ús que se li donarà.

-Una vegada concedit el corresponent permís, podrà consultar el catàleg i la corresponent documentació.

-En cas de necessitar una còpia digital d’algun document de l’AHG, aquest se li facilitarà amb la corresponent marca de l’Arxiu gravada a un extrem d’aquest.

-Els Arxius Audiovisuals i els Arxius Originals (en el seu cas) no podran copiar-se, deuran consultar-se a la mateixa seu de l’arxiu.  

13.- FINANCIACIÓ

La financiació d’aquest projecte vindrà determinada per la obtenció de subvencions de fundacions i entitats públiques i privades.

14.- ALTA DE DOCUMENTACIÓ A L’ARXIU

La fitxa per a donar d’alta qualsevol documentació, deurà contenir els següents mínims:

a)      NÚMERO DE REGISTRE

b)      ARXIU AL QUE PERTANY (fotogràfic, documental, audiovisual o bibliogràfic)

c)       TIPUS DE FONS (cassette, llibre, fotografia,...)

d)      DADES PERSONALS DEL DONANT

e)      CRONOLOGIA DEL DOCUMENT (data d’antiguitat del document)

f)       DESCRIPCIÓ (el més detallada possible)

15.- IMATGE

Reproduïm a continuació el disseny creat per a representar l’ARXIU HISTÒRIC DEL GRAU: